Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Οριζόντια: 1. Λιμανότσαρκα. 9. Χρωματιστή κομπίνα. 10. Αριθμητικό. 12. Κατέχω αρχαϊστί. 13. Μαλάμω με τη φούρια σου κρέμα τα κουμπούρια σου. 18. Παράγουσες στιγματώσεις. […]