Απόστολος Μαϊκίδης | Συμβατικοί όροι

© Robert Doisneau

Ο παρακολουθούμενος, Μέσος Λάζαρος του Ιωάννη, ετών 43, κάτοικος Αθηνών, Λογγίνου 116, στις 11.1.2020 ενεγράφη συνδρομητής στο πρόγραμμα «Globus Maximus» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Περιηγητικό Μέλλον Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ultra», εξασφαλίζοντας ταχύτητες διαδικτυακής σύνδεσης πολλαπλάσιες του συνήθους, με μόνη από πλευράς του συμβατική υποχρέωση την παραχώρηση στους εταιρικούς συνεργάτες του ψηφιακού του παρόχου, του δικαιώματος αδιάλειπτης παρακολούθησης της διαδικτυακής του δραστηριότητας.

Στις 6.11.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, ο παρακολουθούμενος συνδέθηκε στο διαδίκτυο από τον επιτραπέζιο υπολογιστή της οικίας του, περιηγούμενος σε ειδησεογραφικό ιστότοπο. Όταν ο εν λόγω ιστότοπος απέστειλε στον παρακολουθούμενο φόρμα ενημέρωσης περί της δυνατότητάς του να αξιοποιεί προσωπικά δεδομένα του παρακολουθούμενου −όπως, ενδεικτικά, ακριβή δεδομένα γεωεντοπισμού και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευής, αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων και περιεχόμενου, περιοδική μέτρηση διαφημιστικής απόκρισης, αξιολόγηση περιηγητικών προτιμήσεων, συνεργασία με τρίτους με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων− ο τελευταίος αρνήθηκε να συναινέσει, παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εκ μέρους του ιστότοπου χρήση των οικείων ψηφιακών διαύλων. Όταν μάλιστα εκπαιδευόμενη υπάλληλος του ιστότοπου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παρακολουθούμενο, προκειμένου να του υπενθυμίσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, εκείνος την προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη άμεσου εκ μέρους της τερματισμού της τηλεφωνικής κλήσης, ο ίδιος επρόκειτο −κατά την για λόγους ευπρέπειας εξωραϊσμένη εν προκειμένω διατύπωσή του− «να συνουσιασθεί με την οικία της». Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι σε επακολουθήσασα κλήση του εκπαιδευτή της ως άνω υπαλλήλου, ο παρακολουθούμενος παρέμεινε αμετάπειστος, εξακοντίζοντας εκ νέου απειλή σχετιζόμενη με την οικία του συνομιλητή του.

Οι παραπάνω πράξεις του παρακολουθούμενου συνιστούν πρόδηλη περίπτωση αθέτησης  των όρων της υπ’ αριθμ. 4334/2020 συνδρομητικής σύμβασης. Ταυτόχρονα, εγείρουν σοβαρές υπόνοιες αντικοινωνικής δράσης, η οποία αποσκοπεί στην έντεχνη υπομονόμευση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, μέσω της εμπρόθετης στέρησης των εταιρικών της στυλοβατών από νευραλγικής σημασίας πληροφοριακά δεδομένα.        

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την ποινή της τρίμηνης απενεργοποίησης όλων των ψηφιακών του συσκευών του παρακολουθούμενου, σταθερών και μη.

 

* * *


Ο Απόστολος Μαϊκίδης γεννήθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται.