Μαρία Στεφανοπούλου | Άθος, ο δασονόμος

Απόσπασμα από τη σελίδα: 105 Ὁ ἀνθρωπομορφισμός τῶν δέντρων τοῦ προκαλοῦσε ταραχή καί διέγειρε τήν περιέργεια καί τή φαντασία του. Κεφαλή, κορμός, ρίζα: μέ τήν ἴδια κάθετη διάταξη στέκονται ὁ ἄνθρωπος καί τό δέντρο κατακόρυφα πάνω στή γῆ καί στό χῶρο πού καταλαμβάνουν. Μόνο ὁ Ἰεσσαί, ἔλεγε ὁ Ἄθος, σάν νά τόν ἔβλεπε μπροστά του, […]