Λύσεις σταυρολέξων 34-35

#34

1     Φ
2     Α 3     Ν 4     Ε 5     Ρ 6    Ω Μ
7     Ε 8     Ν 9     Η
10   Α Λ
Η
Γ
Ε
Σ
11   Μ Α
Τ
Σ
12   Σ Ω
Σ
13   Γ Α
Ι
Α
14   Κ Α
Σ
Π
Ο
15   Δ Γ
Ν
Ι
16   Α Α
17   Π Α
Ι
18   Σ
19   Ω 20   Ψ 21   Θ 22   Α Ρ
Ρ
Ε
Τ
23   Α
24   Μ Ι
25  Μ Η
Τ
Ε
Σ
26   Ο Σ
27   Ε Λ
Ο
Σ
28   Σ Ι
29   Μ Π
Ι
30   Ν Ε
Λ
31   Η 32   Μ Ε
Α
33   Ο Σ
Ο
Δ
Η
Π
Ο
Τ
Ε

 


#35

1     Ε 2     Π Ι
3     Λ Η
4     Σ 5    Μ 6     Ο Ν
7    Α
8     Ν Α
Ι
9     Ε Π
Ι
Ρ
10   Δ Ι
Α
Λ
11   Ε Ξ
Η
12   Ν Χ
13    Ι Α
14   Λ Μ
15   Κ 16   Α Τ
Ι
17   Α Ν
Τ
Ι
Ο
18   Α Π
Ο
Ν
19   Φ Α
20   Π Ρ
21   Ο 22   Λ Υ
Ω
23   Ε Σ
24   Ο Φ
 Ρ
Υ
Ε
Σ
Ρ
25   Ο Υ
Α
Ι
Τ
26   Π
27   Ο 28    Ι Ρ
Τ
29   Α 30   Ν Ο
31   Υ Σ
32   Ν Ι
Κ
Η
Σ
33   Τ Σ
Ε
Κ