© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #22

1    2    3    4    5    6        7    8   
9              10     
11      12      13    14       
15      16      17    18       
19              20       
21          22        23     
    24           
25    26      27      28      29   
30            31           
32                   

Οριζόντια:

1. Σπιθαμιαίος.
9. Αλωάδες συλλογισμών.
10. Γράμμα.
11. Αντίστροφη νότα.
12. Ομόηχα.
13. Κοσμική σατακρούτα.
15. Χρονικά αποδοτικό.
18. Σύνεργα.
19. Έρποντα όχι και τόσο.
21. Αντωνυμία.
22. Ατροφία.
24. Ο προλαλήσας.
25. Αεροστεγασμένα θρύμματα.
28. Αντίστροφο άρθρο.
30. Αποδύομαι σε σαν ίσως αν.
32. Βαθμιδωτός.

Κάθετα:

1. Αδηφάγοι.
2. Στενεύουν ενίοτε.
3. Γράμμα.
4. Φτυστός σπουργίτης.
5. Αντωνυμία.
6. Μπράβο μπανάλ.
7. Υδατικά διαλύματα.
8. Συγκατανεύει στον 24 οριζόντια.
14. Ασυντέλεστος.
16. Ξηροκάρπια.
17. Ξενικό μετρικό.
20. Τύπος διαζεύγματος.
23. Ώρα περ κιλοβατώρα.
24. Προπαραδεχεται.
26. Χαριτόβρυτο.
27. Ξένο ανδρικό όνομα.
29. Ερωτηματικό.
31. Αντίστροφο άρθρο.